IMG_20200815_121139

Ahli Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum UMSB, Edi Haskar SH, MH